Όροι χρήσης

 

    TΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ –  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Το Κατάστημα με την επωνυμία  ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΑ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ που εδρεύει στην Κορινθο, στην οδό  Κολοκοτρώνη 20  με ΑΦΜ 111953502  , ΔΟΥ Ν. Κορινθιας, e-mail info@chrysalisfashion.gr και τηλέφωνο 27410-22764, νομίμως συσταθείσα, δραστηριοποιείται στο εμπόριο ενδυμάτων μέσω διαδικτύου.

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα chrysalisfashion.gr. Το ηλεκτρονικό κατάστημα απευθύνεται σε όλους τους Χρήστες του που επιθυμούν την άμεση ενημέρωση τους αναφορικά με τα αγαθά που προσφέρει το chrysalisfashion.gr, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών μέσω αυτού, κατόπιν εξ αποστάσεως διαδικτυακής παραγγελίας, πάντοτε υπό την επιφύλαξη της επάρκειας των αποθεμάτων και των ειδικότερων όρων που προβλέπονται στην παρούσα.

Αντικείμενο της παρούσας είναι η ρύθμιση των όρων της σύμβασης πώλησης εξ’ αποστάσεως που συνάπτεται μεταξύ των μερών.

Η παραγγελία μέσω e-shop ρυθμίζεται από τον νόμο 2251/1994, με τις ανάλογες τροποποιήσεις που έχει υποστεί, δυνάμει του οποίου ορίζονται οι απαραίτητες για την επίτευξη του παρόντος σκοπού έννοιες (χρήστης, καταναλωτής, πωλητής, προμηθευτής, σύμβαση πώλησης εξ’ αποστάσεως).

    ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  

Η διαδικασία παραγγελίας γίνεται υπό την προϋπόθεση συμπλήρωσης ειδικής φόρμας από πρόσωπο δικαιοπρακτικά ικανό, άνω των 18 ετών, με δυνατότητα αλλά όχι υποχρέωση εγγραφής του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Ο χρήστης οφείλει να καταχωρεί τα απαιτούμενα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση e-mail, στοιχεία αποστολής, τηλέφωνο).

Σε περίπτωση εγγραφής, αυτή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας με συστημική καθοδήγηση του Χρήστη. Κάθε Χρήστης δηλώνει και καταχωρεί ηλεκτρονικά τα στοιχεία που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση e-mail, στοιχεία αποστολής, τηλέφωνο και φύλο) και αποδέχεται τους παρόντες όρους, αφού τους έχει διαβάσει επιμελώς και τους έχει κατανοήσει. Προϋπόθεση για την εγγραφή αποτελεί η δικαιοπρακτική ικανότητα.

Σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και νομικά πρόσωπα, δια των εκπροσώπων τους, ενώ η εταιρεία επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

    ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ- ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

Τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση μέσω του chrysalisfashion.gr φέρουν τα χαρακτηριστικά που αναλυτικά περιγράφονται σε κάθε προϊόν. Οι τιμές που αναφέρονται στον ιστότοπο είναι σε ευρώ, περιλαμβάνουν δε ΦΠΑ 24%, εκτός από τα έξοδα αποστολής.

Η παραγγελία των προϊόντων πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση και αποστολή της ειδικής φόρμας παραγγελιών που είναι αναρτημένη στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η παραγγελία θεωρείται ληφθείσα εφόσον ο καταναλωτής λάβει σχετική ενημέρωση για αποδοχή της παραγγελίας του στην οθόνη του και μέσω e-mail, το οποίο θα καταγράφει όλες τις λεπτομέρειες της παραγγελίας, όπως το προϊόν, το κόστος, τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης αυτού. Με την λήψη της σχετικής ενημέρωσης, η παραγγελία θεωρείται δεσμευτική.

Η ολοκλήρωση της πώλησης των αγαθών τελεί υπό την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας των προϊόντων κατά τον χρόνο της παραγγελίας. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας των παραγγελθέντων προϊόντων, η εταιρεία σας ενημερώνει αντίστοιχα και δεν αποδέχεται την παραγγελία, με συνέπεια να μην καταρτίζεται η πώληση αγαθών εξ αποστάσεως.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής σε σχέση με την παραγγελία, η εταιρεία θα επικοινωνεί μαζί σας στα στοιχεία που έχετε παράσχει κατά την εγγραφή σας ή την είσοδό σας στην ιστοσελίδα. Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με την εταιρεία μας είτε στο e-mail info@chrysalisfashion.gr είτε τηλεφωνικά στο 27410 22764. Εφόσον η παραγγελία ολοκληρωθεί και τα αγαθά είναι έτοιμα προς παράδοση, ο καταναλωτής θα λαμβάνει σχετική ειδοποίηση μέσω e-mail για την ολοκλήρωση της παραγγελίας του και την παραλαβή της, σύμφωνα με τον τρόπο που έχει επιλέξει κατά την υποβολή της παραγγελίας.

Η εταιρεία δεσμεύεται να παραδώσει την επιβεβαιωμένη παραγγελία εντός 3 εργασίμων ημερών εντός Ελλάδος από την ολοκλήρωση της επιβεβαίωσής της. Ωστόσο, η εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστέρηση της παράδοσης λόγω ανωτέρας βίας (ενδεικτικά πλημμύρες, φυσικές καταστροφές, σεισμοί, τρομοκρατικές ενέργειες, προβλήματα των προμηθευτών ή μεταφορών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις, απεργίες κ.ο.κ) , οφείλει ωστόσο να ενημερώνει τον καταναλωτή και να παραδώσει την παραγγελία εντός επιπλέον προθεσμίας, που θα ζητηθεί από τον καταναλωτή, ανάλογα με τις ισχύουσες συνθήκες και περιστάσεις. Εάν η εταιρεία δεν παραδώσει τα αγαθά εντός της επιπλέον αυτής προθεσμίας, ο καταναλωτής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση, ακυρώνοντας την παραγγελία του στο e-mail ή τηλεφωνικά κάνοντας χρήση του κωδικού παραγγελίας,  που είχε λάβει κατά την επιβεβαίωση αυτής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η εταιρεία δεσμεύεται να επιστρέψει χωρίς αναίτια καθυστέρηση, όλα τα χρήματα που είχαν πληρωθεί βάσει της σύμβασης.

Επίσης, σε περίπτωση όπου τα περιστατικά ανωτέρας βίας διαρκέσουν πλέον των δυο (2) μηνών, η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί ελεύθερα από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη χωρίς αποζημίωση.

Ο καταναλωτής μπορεί να παραλάβει την παραγγελία του:

Α) Από το φυσικό κατάστημα την ίδια μέρα, κατόπιν τηλεφωνικής ειδοποίησης στο 27410-22764. Για την παραλαβή από το κατάστημα, ο καταναλωτής οφείλει να προσκομίσει κατά την παραλαβή τον κωδικό παραγγελίας, καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας του (ή με εξουσιοδότηση από τρίτο πρόσωπο).

Β) Από διεύθυνση την οποία υποδεικνύει κατά τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας παραγγελίας, μέσω της συνεργασίας της εταιρείας με την εταιρεία courier, η οποία αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των αποστολών στη διεύθυνση, που καταχωρείται από τον Χρήστη. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κάθε φορά ανάλογα με την παραγγελία του καταναλωτή, ο οποίος ενημερώνεται κατά την ολοκλήρωση της σχετικής παραγγελίας. Οι χρόνοι αποστολής κυμαίνονται ως ακολούθως:

    Εκτός  Κορινθου / Εντός Ελλάδος: 1-3 εργάσιμες ημέρες
    Εκτός Ελλάδος: 5-10 εργάσιμες ημέρες

Για την παραλαβή της παραγγελίας, ο καταναλωτής οφείλει να επιδείξει κατά την παραλαβή τον κωδικό παραγγελίας ή την ειδοποίηση για παραλαβή, καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας του (ή εξουσιοδότηση αν είναι τρίτος), στον μεταφορέα.

Ανάλυση Χρεώσεων

ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

    Τα προϊόντα αποστέλλονται με την εταιρεία EΛΤΑ  COURIER.

Για παραγγελίες εντός Ελλάδας άνω των 50.00€ τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν.

Για αγορές κάτω των 50.00€ ισχύουν τα εξής:

    Υπόλοιπη Ελλάδα: Τα έξοδα αποστολής είναι 5.00€.

Αντικαταβολή: Το κόστος αντικαταβολής είναι 2.50€

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Για τις παραγγελίες εντός Κύπρου, τα έξοδα αντικαταβολής είναι 6.00€.

    ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Οι εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής που διαθέτει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι οι παρακάτω:

    Πιστωτική ή χρεωστική κάρτα: Η χρέωση της κάρτας γίνεται μέσω της υπηρεσίας Viva Payments. Υποστηριζόμενες κάρτες: Visa, Mastercard, American Express.
    Με αντικαταβολή: H εξόφληση της παραγγελίας γίνεται ταυτόχρονα με την παραλαβή της. Το κόστος είναι 2.50€ και προστίθεται στο τέλος της συναλλαγής.

    ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ – ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών, η εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης EV SSL-128bit. Το σύστημα έχει υλοποιηθεί σε συνεργασία με την εταιρεία Thawte, η οποία ειδικεύεται σε θέματα ασφαλείας συναλλαγών.

    ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Από την έναρξη έως τη λήξη της σύνδεσή σας (on-line session), όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά σας στοιχεία κρυπτογραφούνται με βάση το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Κάθε φορά που πληρώνετε με τη Viva, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή σας και τα συστήματα της Viva κρυπτογραφείται με χρήση EV κλειδιού 128 bit της Thawte (της πιο αναγνωρισμένης εταιρείας έκδοσης κρυπτογραφικών κλειδιών για τραπεζικές υπηρεσίες). Δηλαδή, κάθε φορά που στέλνετε πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser σας τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού 128 bits και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα. Το σύστημα της Viva αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσή σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα της Viva, σας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

    ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η Viva Υπηρεσίες Πληρωμών είναι Ίδρυμα Πληρωμών αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές τραπεζικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση της Viva. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον κάτοχο κάρτας  στη Viva είναι εμπιστευτικές.

Στο πλαίσιο της πιστοποίησης PCI-DSS, η εταιρεία μας σε συνεργασία με την Viva, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

    ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής, στοιχεία πιστωτικής κάρτας κτλ.) α) για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, και β) προκειμένου να προχωρήσετε σε παραγγελία και αγορά προϊόντων, σύμφωνα και με τους Όρους Χρήσης που διέπουν τη λειτουργία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (σύμβαση πώλησης εξ’ αποστάσεως).

Τα δεδομένα αυτά τα επεξεργάζεται η εταιρεία μας τηρώντας τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), διαβιβάζοντάς τα στους κατά περίπτωση αρμόδιους υπαλλήλους ή συνεργάτες της εταιρείας μας που διαχειρίζονται την ηλεκτρονική σας παραγγελία ή σε εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρείας (ενδεικτικά εταιρεία courier ή ταχυδρομική), με τους οποίους συνεργαζόμαστε με σκοπό τη διεκπεραίωση της παραγγελίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα chrysalisfashion.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης ή την έγερση νομικών αξιώσεων βάσει αυτής. Τα στοιχεία αυτά διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Εάν τηρείται λογαριασμό στο ηλεκτρονικό κατάστημα chrysalisfashion.gr , τα στοιχεία αυτού τηρούνται μέχρι να τα απενεργοποιήσετε.

    ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να πραγματοποιείται από εταιρείες courier και να παραδίδεται στα κεντρικά μας γραφεία. Έχουμε το δικαίωμα να αρνούμαστε τις επιστροφές που αποστέλλονται με το ταχυδρομείο. Το προϊόν είναι δική σας ευθύνη μέχρι να φτάσει σε εμάς. Για τη δική σας προστασία, σας συνιστούμε την αποστολή του πακέτου χρησιμοποιώντας μία υπηρεσία courier που σας εξασφαλίζει την αξία των προϊόντων. Το κόστος επιστροφής του προϊόντος σε εμάς είναι δική σας υποχρέωση. Μόνο για επιστροφές εντός Ελλάδας, σε περίπτωση που πραγματοποιήσετε την αποστολή με την εταιρεία Γενική Ταχυδρομική, έχετε τη δυνατότητα να χρεώσετε τα έξοδα αποστολής στη ελτα κουριερ και, στη συνέχεια, εμείς θα αφαιρέσουμε το ποσό από την επιστροφή σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Μπορείτε να επιστρέψετε δωρεάν οποιοδήποτε προϊόν και να σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας εντός 14 εργάσιμων ημερών, στην περίπτωση που η επιστροφή οφείλεται σε λάθος της εταιρείας (η επιστροφή μπορεί να γίνει με έκδοση πιστωτικού ή με επιστροφή χρημάτων).

Σημαντικό: Για να επιστρέψετε την παραγγελία σας θα πρέπει αρχικά να γνωρίζετε τον αριθμό παραγγελίας και να επιλέξετε την επιστροφή ή ανταλλαγή (χρώματος ή μεγέθους). Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό χωρίς αυτές τις λεπτομέρειες, έτσι παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει και συμπεριλάβει στο δέμα σας το “έντυπο επιστροφής” που θα βρείτε εδώ. Επίσης σε περίπτωση ανταλλαγής, βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει στο “έντυπο επιστροφής” το επιθυμητό μέγεθος ή χρώμα.

    ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 

Ο πελάτης δύναται να υπαναχωρήσει της πώλησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή του προϊόντος με έξοδα δικά του να το επιστρέψει στην εταιρεία και χρέωση 3.00€. Η εταιρεία δικαιούται να δεχτεί την επιστροφή του προϊόντος ΜΟΝΟ στην περίπτωση που δεν υπάρχει φθορά και συνοδεύεται από την απόδειξη πληρωμής. Επίσης, θα πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί το “έντυπο επιστροφής” που θα βρείτε εδώ. Τα χρήματα της επιστροφής αποστέλλονται εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος και χρεώνεστε 3.00€. Στη περίπτωση που η εξόφληση της παραγγελίας έχει γίνει μέσω Αντικαταβολής δεν επιστρέφεται το επιπλέον ποσό που επιβαρύνεται η παραγγελία με τον παραπάνω τρόπο πληρωμής.

    ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΧΡΩΜΑ Η ΜΕΓΕΘΟΣ

    Μπορείτε να το ανταλλάξετε το προϊόν για ένα διαφορετικό μέγεθος ή χρώμα μέσα σε 7 ημέρες από την παραλαβή της αρχικής σας παραγγελίας. Σε αυτήν την περίπτωση τα έξοδα επιστροφής και τα έξοδα της νέας αποστολής καλύπτονται από εσάς. Αν η αλλαγή οφείλεται σε λάθος της εταιρείας, τα αντίστοιχα έξοδα καλύπτονται από την εταιρεία μας.
    Σημειώστε τις λεπτομέρειες της αντικατάστασης στο “έντυπο επιστροφής” που παραλάβατε με την παραγγελία σας.
    Αν θέλετε να επιστρέψετε το προϊόν σας για μια ανταλλαγή στο μέγεθος ή το χρώμα, θα στείλουμε την αντικατάσταση στη διεύθυνση παράδοσης, που προϋπήρχε στη παραγγελία σας, εκτός και αν συμπληρώσετε νέα στο αντίστοιχο πεδίο του εντύπου επιστροφών.
    Όλα τα εμπορεύματα θα επιθεωρούνται κατά την επιστροφή τους στην εταιρεία μας.
    Τα προϊόντα καταφθάνουν στην εταιρεία μας με δική σας ευθύνη, θα πρέπει λοιπόν να βεβαιωθείτε ότι είναι συσκευασμένα σωστά (όχι απαραίτητα στην αρχική τους συσκευασία) και δεν μπορεί να υποστούν φθορά στο δρόμο.
    Στην περίπτωση που ένα προϊόν επιστραφεί σε ακατάλληλη κατάσταση, δεν θα γίνεται αποδεκτό.
    Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προϊόντα που έχουν επιστραφεί σε εμάς κατά λάθος.
    Σας συνιστούμε να κρατήσετε την απόδειξη του ταχυδρομείου/courier μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιστροφής και να λάβετε το e-mail μας που δηλώνει ότι έχουμε παραλάβει την επιστροφή σας.
    Μπορούμε να ανταλλάξουμε το προϊόν για ένα διαφορετικό μέγεθος ή χρώμα του ίδιου προϊόντος. Εάν θα θέλατε ένα διαφορετικό προϊόν, θα πρέπει να κάνετε μια νέα παραγγελία.

    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Chrysalis Fashion
Κολοκωτρονη 20
20131, Κορινθος
Τηλ: 27410-22764
Email: info@chrysalisfashion.gr

    ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σε περίπτωση ευθύνης της εταιρείας για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται να απαιτήσει είτε τη διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο (εάν αυτό είναι δυνατό και όχι δυσανάλογου κόστους, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και χωρίς ταλαιπωρία του αγοραστή), ή να μειώσει το τίμημα, ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εκτός κ αν πρόκειται για μη ουσιώδες ελάττωμα.

    ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που διατίθενται σε εσάς μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας www.beyou.com.gr αποτελούν στο σύνολό τους πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται από τους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα προϊόντα προς πώληση που ανήκουν στην πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των δικαιούχων τους. Αναλόγως, σήματα ή άλλα διακριτικά γνωρίσματα της εταιρείας που εμπεριέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα προστατεύονται από τους νόμους περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

    ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ισχύουν οι περισσότεροι από τους όρους που ισχύουν για την Ελλάδα. Οι διαφορές/επισημάνσεις είναι οι ακόλουθες:

    Αν θέλετε να αντικατασταθεί το προϊόν με ένα διαφορετικό μέγεθος ή χρώμα, θα πρέπει να επιστρέψετε το προϊόν και να πραγματοποιήσετε μια νέα παραγγελία μέσω του e-shop.
    Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μια ταχυδρομική υπηρεσία που σας διασφαλίζει για την αξία των προϊόντων που επιστρέφονται και να λαμβάνετε πάντα την απόδειξη της αποστολής. Οι μεταφορείς παραδίδουν τα δέματα κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου των επιχειρήσεων και μπορεί να απαιτούν μια υπογραφή για την παραλαβή, γι ‘αυτό προτείνουμε η παραγγελία σας να παραδίδεται σε μια διεύθυνση εργασίας και όχι σε διεύθυνση σπιτιού.
    Κάθε δασμός χρεώνεται όταν η παραγγελία φτάσει στη χώρα και πρέπει να καταβάλλεται από τον παραλήπτη της παραγγελίας. Επειδή οι πολιτικές και τελωνειακές επιβαρύνσεις διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα, προτείνουμε να επικοινωνήσετε με το τοπικό τελωνειακό γραφείο για περισσότερες πληροφορίες. Όταν υπάρχουν τελωνειακές επιβαρύνσεις μπορεί να επηρεάσουν το χρόνο παράδοσης του δέματός σας.
    Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση εθνικής εορτής/αργίας στη χώρα σας, οι παραδόσεις πιθανόν δεν θα γίνουν. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε να περιμένετε την παραγγελία σας να φτάσει την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

    ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων του παρόντος για σπουδαίο λόγο. Συστήνεται να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα που δημοσιεύονται οι όροι για σχετική ενημέρωση τυχόν τροποποίησης.

    ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα σύμβαση διέπεται στο σύνολό της από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση πάσης φύσεως διαφορών είναι αυτά της πόλης Κορίνθου